V lázeňských lesích vznikne zvláště chráněné území

Publikováno
V lázeňských lesích vznikne zvláště chráněné území

Přírodní rezervace Karlův hvozd bude vyhlášena na území Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV). Maloplošné chráněné území o rozloze 129 ha zahrne bučiny a doubravy v údolí řeky Teplé. V rezervaci bude podporován vývoj přírodě blízkého lesa, zachování druhově pestrých, věkově a prostorově diferencovaných porostů a ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. Vyhlášení chráněného území je výsledkem spolupráce lázeňských lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (SCHKO), s podporou Magistrátu města Karlovy Vary.


„Rezervace je složená ze tří téměř stejně velkých částí. Všechny leží na obtížně přístupných svazích v údolí řeky Teplé. Území je protkáno sítí turistických stezek a cest. Je důležité, aby zde vznikla klidová zóna nejen z důvodu ochrany přírody, ale také pro rekreační vyžití obyvatel města a návštěvníků lázní,“ shrnuje význam ochrany území náměstek primátorky Petr Bursík a dodává: „Vyhlášení je v plánu na podzim letošního roku.“


Význam rezervace spočívá v zachování pestrých porostů

Díky své nepřístupnosti zde zůstaly zachovány fragmenty bučin a suchých doubrav s množstvím mrtvého dřeva. Staré porosty jsou domovem celé řady lesních druhů živočichů i rostlin vázaných na odumírající a mrtvé dřevo. „Naším cílem je udržet stávající rozlohu bučin a doubrav a na některých místech i zlepšit stav ekosystému. Porosty jsou druhově pestré, je zde zastoupena jedle a tis červený. Mrtvé dřevo poskytuje útočiště netopýrům, ptákům a hmyzu, vyskytují se zde vzácné druhy rostlin,“ vysvětluje důležitost ochrany území Petr Jiskra, odborný rada Oddělení péče o přírodu a krajinu SCHKO.


Lesnické zásahy se omezí na údržbu turistických stezek

Na většině území převažují mýtní staré porosty. Kvůli špatné přístupnosti byly v minulosti pouze vylepšovány individuálními výsadbami dřevin – hlavně jedle, jilmu, ale i ovocných dřevin. Podél

turistických tras jsou zpracovávány nebezpečné stromy, které zůstanou v porostech, a jejich rozpadající se dřevo poskytne útočiště celé řadě živočichů, hub i rostlin.

Způsob hospodaření v chráněném území popsal ředitel LLKV Stanislav Dvořák: „Část porostů ponecháme samovolnému vývoji a během jednoho až tří desetiletí převedeme na přírodě blízké i ostatní porosty. Znamená to pro nás chránit přirozené zmlazení cílových dřevin před zvěří, smrk ponechat pouze v přirozeném zastoupení a eliminovat výskyt nepůvodních druhů, tedy modřínu a vejmutovky. V lesích necháme ležet veškerou listnatou mrtvou hmotu větších dimenzí.“

Zásahy budou projednány se správou CHKO Slavkovský les. V porostech ponechaných samovolnému vývoji se nebudou zpracovávat nahodilé těžby. „Vytěžíme pouze stromy napadené kůrovcem a ošetřené dříví ponecháme k zetlení,“ doplňuje ředitel.


Cílem ochrany jsou acidofilní bučiny a suché doubravy

V Karlově hvozdu vznikne maloplošná mozaika druhově pestrých porostů s přítomností všech fází vývoje lesa. Převažují zde staré bučiny na svazích s dominantním bukem lesním, přimíšeným javorem klenem, jedlí bělokorou a borovicí lesní. Časté je mrtvé dřevo v podobě vývratů, zlomů a souší, na které jsou vázáni netopýři (rezavý, hvízdavý nebo stromový) a z ptáků žluna šedá, lejsek malý a holub doupňák. Bylinné patro tvoří bika bělavá, kapraď rozložená, věsenka nachová nebo šťavel kyselý.

Ve starých doubravách je hlavní dřevinou na osluněných svazích s mělkým půdním horizontem dub zimní. Přimíšené dřeviny jsou borovice lesní, smrk ztepilý, bříza bělokorá, buk lesní a lípa malolistá. Chudé bylinné patro tvoří metlička křivolaká, bika bělavá nebo lipnice hajní. Vzácně se vyskytuje bělozářka liliovitá a jalovec obecný.

Stávající keře tisu červeného budou uvolňovány ze zástinu a následovat bude i výsadba nových sazenic. Lokality s výskytem bělozářky liliovité budou chráněny před zabuřeněním. Pro stromové netopýry je nezbytná přítomnost dutinových stromů a porostů s rozvolněným zápojem. Na podporu žluny šedé, lejska malého a holuba doupňáka zůstane zachována výměra starých porostů s dostatkem doupných stromů.


Rezervaci doplní informační tabule

Hranice rezervace bude podle vyhlášky označena v terénu malým státním znakem. Na informačních tabulích budou shrnuty nejdůležitější charakteristiky území. U jednotlivých doupných stromů, vývratů a ponechaných stromů budou rovněž umístěny jednoduché popisky.
© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)